Strona Główna  |  Podział godzin  |  Zdjęcia klasowe  |  Nauczyciele  |  Szukaj  |  Dziennik Librus  |  Dla Trzecioklasistów  |  Lista podręczników  |  Laureaci i Finaliści konkursów PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY  |  Nowa strona szkoły Czwartek, Sierpień 11, 2022
Nawigacja
Angielska wersja strony

Dla rodzica i ucznia

Menu
  Strona Główna
  Nowa strona szkoły
  Historia
  Szkoła
  Nauczyciele
  Podział godzin
  Laureaci i Finaliści konkursów PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY
  1% podatku na rozczytanie małolatów
  Szukaj
  Zdjęcia klasowe
  Dziennik Librus
  Egzamin gimnazjalny - arkusze i odpowiedzi
  Dla Trzecioklasistów
  FENIKS

Sport

Reporterzy

Biblioteka
  Statystyka
  Konkursy
  Wystawki
  Wieczorki literackie

Stowarzyszenie "Smakosz Literacki"
  Newsy
  To i owo

Konkurs matematyczny
  Konkurs matematyczny

Kącik katechetyczny

Og?oszenia
Samorz?d szkolny przypomina, ?e we czwartek w naszej szkole odb?dzie si? andrzejkowa dyskoteka. Trwa? b?dzie od godz. 17 do 20. Ka?dy z uczestnik?w zabawy b?dzie m?g? skorzysta? z wr??b jakie przygotuje samorz?d. Na dyskotece odb?dzie si? konkurs na "Miss i Mistera Wszech?wiata".
Wst?p --> 1z? Przypominamy o zmianie obuwia !!!

Do pi?tku(1.12.2006) trwa akcja "Przytul mojego misia" !
Przewodnicz?cy klas oddaja zgromadzone przez klas? rzeczy na zebraniu samorz?du (1 grudnia). Zwyci?zkie klasy zostan? nast?puj?co nagrodzone:
I miejsce: 3 dni bez pytania
II miejsce: 2 dni bez pytania
III miejsce: 1 dzie? bez pytania
M?odzi g?osuj?
W bie??cym roku szkolnym bierzemy udzia? w projekcie M?odzi G?osuj?. Po uzyskaniu zgody dyrektora na udzia? szko?y w przedsi?wzi?ciu, w pa?dzierniku zalogowali?my si? jako uczestnicy na stronie internetowej CEO. Koordynatorami projektu s? nauczyciele wiedzy o spo?ecze?stwie mgr I. Gocko i mgr E. Bia?ow?s.
Realizacj? projektu rozpocz?li?my od przeprowadzenia na zaj?ciach WOSu cyklu lekcji dotycz?cych wybor?w i samorz?du terytorialnego, zada? i uprawnie? w?adz samorz?dowych. Realizuj?c je korzystali?my te? ze scenariuszy CEO.
Nast?pnie uczniowie przygotowali plakaty zach?caj?ce doros?ych mieszka?c?w naszego miasta do uczestnictwa w wyborach.
Uroczysto?? szkolna ?wi?ta Niepodleg?o?ci.
W pi?tek 10. 11. 2006 roku, w dniu poprzedzaj?cym ?wi?to narodowe, odby?a si? w naszym gimnazjum uroczysta akademia z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci 11 Listopada.
Rozpocz??a si? wsp?lnym od?piewaniem hymnu narodowego przy akompaniamencie muzycznym przez wszystkich zebranych na sali: uczniowie, nauczyciele, zaproszeni go?cie.
W cz??ci artystycznej zosta?y przedstawione okoliczno?ci utraty niepodleg?o?ci przez Polsk?, drogi Polak?w do wolno?ci poprzez 123 lata niewoli, pocz?wszy od 1794r. przez wiek XIX a? po 11 listopada 1918r. Wyst?pienie narratora przeplata?y wiersze oraz znane pie?ni i piosenki powsta?cze i legionowe w wykonaniu uczni?w-solist?w. Na zako?czenie uroczysto?ci od?piewano pie?? „?eby Polska by?a Polsk?” .
Przedstawiony program s?owno- muzyczny mia? na celu u?wiadomi? uczniom proces kszta?towania si? polskiej pa?stwowo?ci, sk?oni? ich do g??bszych wewn?trznych prze?y? , kszta?towa? uczucia patriotyczne oraz umi?owanie do narodu i ojczyzny, uczy? w?a?ciwego i godnego zachowania si? podczas uroczysto?ci i skupienia uwagi na tre?ci spotkania.
Program artystyczny i opraw? plastyczn? dla uczczenia 88 Rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci przygotowa?y: mgr E. Bia?ow?s, mgr I. Gocko, oprawa muzyczna mgr P. G?adysiewicz. W programie wyst?pili uczniowie klas I a , II f i III c.

[zdjecia]
Strona 103 z 103 << < 100 101 102 103
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Nasze Tytuły i Certyfikaty

koza

Użytkowników Online
Goœci Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 751
Nieaktywowany Użytkownik: 101
Najnowszy Użytkownik: ^JWZ
Strona Gimnazjum nr 1