Uroczysto?? szkolna ?wi?ta Niepodleg?o?ci.
Dodane przez Piatas dnia
W pi?tek 10. 11. 2006 roku, w dniu poprzedzaj?cym ?wi?to narodowe, odby?a si? w naszym gimnazjum uroczysta akademia z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci 11 Listopada.
Rozpocz??a si? wsp?lnym od?piewaniem hymnu narodowego przy akompaniamencie muzycznym przez wszystkich zebranych na sali: uczniowie, nauczyciele, zaproszeni go?cie.
W cz??ci artystycznej zosta?y przedstawione okoliczno?ci utraty niepodleg?o?ci przez Polsk?, drogi Polak?w do wolno?ci poprzez 123 lata niewoli, pocz?wszy od 1794r. przez wiek XIX a? po 11 listopada 1918r. Wyst?pienie narratora przeplata?y wiersze oraz znane pie?ni i piosenki powsta?cze i legionowe w wykonaniu uczni?w-solist?w. Na zako?czenie uroczysto?ci od?piewano pie?? „?eby Polska by?a Polsk?” .
Przedstawiony program s?owno- muzyczny mia? na celu u?wiadomi? uczniom proces kszta?towania si? polskiej pa?stwowo?ci, sk?oni? ich do g??bszych wewn?trznych prze?y? , kszta?towa? uczucia patriotyczne oraz umi?owanie do narodu i ojczyzny, uczy? w?a?ciwego i godnego zachowania si? podczas uroczysto?ci i skupienia uwagi na tre?ci spotkania.
Program artystyczny i opraw? plastyczn? dla uczczenia 88 Rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci przygotowa?y: mgr E. Bia?ow?s, mgr I. Gocko, oprawa muzyczna mgr P. G?adysiewicz. W programie wyst?pili uczniowie klas I a , II f i III c.

[zdjecia]
Rozszerzona zawartość newsa