M?odzi g?osuj?
Dodane przez Piatas dnia
W bie??cym roku szkolnym bierzemy udzia? w projekcie M?odzi G?osuj?. Po uzyskaniu zgody dyrektora na udzia? szko?y w przedsi?wzi?ciu, w pa?dzierniku zalogowali?my si? jako uczestnicy na stronie internetowej CEO. Koordynatorami projektu s? nauczyciele wiedzy o spo?ecze?stwie mgr I. Gocko i mgr E. Bia?ow?s.
Realizacj? projektu rozpocz?li?my od przeprowadzenia na zaj?ciach WOSu cyklu lekcji dotycz?cych wybor?w i samorz?du terytorialnego, zada? i uprawnie? w?adz samorz?dowych. Realizuj?c je korzystali?my te? ze scenariuszy CEO.
Nast?pnie uczniowie przygotowali plakaty zach?caj?ce doros?ych mieszka?c?w naszego miasta do uczestnictwa w wyborach.

Rozszerzona zawartość newsa